INTEGRITETSPOLICY

1. Inledning

Vixinty är en digital kommunikations och samhällsplattform som förmedlar företags, myndigheters, föreningars samt organisationers tjänster eller produkter.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder vår kunders och användares personuppgifter samt beskriver dina rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Godkännande av denna integritetspolicy är en samtyckeshandling som innebär att du godkänner vår behandling av dina personuppgifter samt godkänner våra villkor som finns tillgängliga på följande länk..


2. Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig och för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss.

När du blir kund eller användare hos oss samlar vi in, bland annat men inte uteslutande, namn, personnummer, organisationsnummer, e-postadress, bild, adress, telefonnummer, betalningsinformation, IP-adress, Cookies samt uppgifter om dina intressen.

Vi samlar även in namn, e-postadress och telefonnummer till våra samarbetspartners och leverantörers kontaktpersoner.

2b. Biometrisk data

För vissa ändamål samlar vi även in biometrisk data så som bild och foton för ändamålet att tillhandahålla ansiktsigenkänning för kunder och samarbetspartners.

Du styr och har full kontroll över de bilder/foton du väljer att ladda upp för att aktivera ansiktsigenkänning. Du kan alltid välja att ta bort dessa bilder/foton från plattformen genom våran App. Av säkerhetsskäl delas bild på händelsen till kund/partner där du nyttjat ansiktsigenkänning.


3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på ett antal olika sätt, till exempel när du registrerar dig hos oss på vår digitala plattform, skapar en profil, fyller i persondata, laddar upp bild/foton eller kontaktar oss via telefon, eller e-post. Vi samlar också in vissa uppgifter när du använder webbplatsen, till exempel information om din webbläsare och din aktivitet på vår webbplats.

Den rättsliga grunden till att samla in personuppgifter är ditt samtycke, att vi ska kunna fullgöra det avtal vi har med dig som registrerad samt i vissa fall att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.


4. Varför vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kundrelation och förbereda, tillhandahålla och administrera tillgången till våra tjänster, det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som kund eller användare.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla ytterligare tjänster, för att genomföra kundundersökningar, marknadsanalyser, samt för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster.

Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter och erbjudanden.

Vi behandlar också vissa av dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, till exempel lagstiftning avseende bokföring.


5. Vilka får ta del av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering men i vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med våra kunder/partners till exempel när du valt att engagera dig med tredje part, såsom våra samarbetspartners i form av butiker eller fastighetsägare som agerar i våran plattform.

Leverantören överlämnar information till koncernbolag och samarbetspartners såsom betalningsleverantörer för hantering av din betalning samt de bud, restauranger, telefonioperatörer och andra organisationer som tillhandahåller tjänster i plattformen (exempelvis bostäder, fastighetsägare, handel och produktförsäljning)


6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ifråga behandlas.

När ett kundförhållande upprättas och har tjänsten slutförts kommer vi att bevara dina personuppgifter och allt relevant arbetsresultat under den tid som vi anser vara lämplig för den typen av tjänst.

I vissa fall kan vi behöva spara dina personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, till exempel för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.


7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du anförtrott oss från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

Våra anställda har noggranna instruktioner om hur personuppgifter ska hanteras för att uppfylla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och det är enbart behörig personal som har tillgång till dina personuppgifter.


8. Vilka är dina rättigheter

I egenskap av registrerad har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du när som helst kan;

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia på dessa personuppgifter,
  • be oss rätta dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga
  • begära att dina personuppgifter raderas
  • be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • invända mot viss behandling av personuppgifter
  • begära att flytta personuppgifter till annan tjänsteleverantör genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett skriftligt eller elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (dataportabilitet)

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan till exempel bero på bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenrättslagstiftning.

Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan uppfylla din begäran om radering på grund av ovan skäl kommer vi att låsa alla personuppgifter till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till dina låsta personuppgifter kommer vara snävt begränsad hos oss och det kommer endast vara du som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.

Om du vill begära någon av ovan rättigheter, vänligen skicka en undertecknad begäran inklusive kopia på id-handling per post till adressen angiven nedan vid punkt 12.


9. Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet

Vi hoppas att denna integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter och att du känner dig trygg med det, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot feedback och besvarar dina frågor. Vi vill även upplysa dig om att du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen för det fall du anser att vår personuppgiftsbehandling kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.


10. Om denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-09-01.

Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange dess ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även komma att informera dig om ändringarna på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.


11. Hur du kontaktar oss

Kontaktuppgifter till oss: Connected Vixinty AB, att: Adnan Khan.