ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan Vixinity AB (nedan ”Leverantören”) och den Part (nedan ”Kunden”) som beställt en eller flera av Leverantörens tjänster samt den medborgare som blivit medlem (nedan ”Användaren”). Leverantören, Kunden och Användaren benämns nedan vad för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Leverantörens tjänster omfattas av dessa allmänna villkor och om det i det enskilda fallet finns andra avtalade villkor gäller det avtalet med företrädesrätt framför dessa allmänna villkoren.

Genom att använda tjänsten godkänner du dessa allmänna villkor och förbinder dig att följa dem. Genom att använda tjänsten accepterar du även våran integritetspolicy på följande länk.


2. Tjänstens omfattning och genomförande

Leverantören tillhandahåller en digital plattform (Vixinity) som möjliggör och underlättar kommunikationen mellan företag, myndigheter och föreningar samt dess kunder, medborgare eller medlemmar (Tjänsten).

Leverantören förmedlar olika typer av tjänster genom Tjänsten. Efter Kunden/Användaren skapat ett konto kan den ta del av Vixinty plattformens tjänster och får då en tidsbegränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-vidareupplåtbar rätt att nyttja vår digitala plattform.

Rätten att nyttja vår digitala plattform gäller under avtalstiden samt så länge Kunden/Användaren har ett aktivt konto eller medlemskap och fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet (inklusive dessa Allmänna villkor).


3. Hantering av personuppgifter

Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Leverantören är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Leverantören är ansvarig för att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras för att skydda personuppgifterna. Ändamålet med vår hantering av personuppgifter är att:

  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.
  • Tillhandhålla och administrera din tillgång till tjänsterna.
  • Ge dig information eller direktmarknadsföring via e-post eller vår applikation.
  • Hushållssregister
  • Föreningsinformation
  • Felanmälan
  • Porttelefoni
  • Förebygga och begränsa missbruk av tjänsten.

4. Anslutning till tjänsten

Registrering kan ske via Leverantörens Webbplats, vixinity.com eller på annat av Leverantörens anvisat sätt. I samband med registreringsansökan blir Kunden/Användaren medlem och kan därefter välja önskad Tjänst samt tillhandhålla efterfrågade uppgifter, såsom exempelvis namn, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, epostadress och adress.

Leverantören svarar inte för försening av en tjänst som beror på Kunden/Användaren, eller om förseningen beror på en omständighet hänförlig till någon underleverantör. Om försening orsakas av sådan omständighet ska Leverantören äga rätt till skälig framflyttning av avtalad leveransdag samt ersättning för merkostnader skada (direkt såväl som indirekt) och kostnader som Leverantören orsakas på grund av förseningen.


5. Kundens och Användarens åtaganden och ansvar

Kunden/Användaren ansvarar för att se till att korrekta uppgifter om Kunden/Användaren vid var tid är registrerade hos Leverantören. Leverantören ansvarar inte i något fall för felaktigt registrerade uppgifter, oavsett registreringsmetod.

Kunden/Användaren ansvarar för att tillse att Inloggningsuppgifterna förvaras och används på ett betryggande sätt, och inte lämnas ut eller annars görs åtkomliga för obehöriga.

Kunden/Användaren ska utan dröjsmål informera Leverantören på vid var tid, på Webbplatsen, anvisat sätt genom att kontakta Leverantören om:
- Kunden/Användaren har anledning att anta att någon obehörig har fått åtkomst till eller kännedom om Inloggningsuppgifterna
- Kunden/Användaren ska även i övrigt hålla Leverantören underrättad om förhållanden som är av betydelse för Avtalet och/eller Tjänsternas utförande.


6. Pris och betalning

Priser och avgifter för Tjänsten och eventuella, Tilläggstjänster samt abonnemangskostnader framgår av en mellan parterna separat överenskommelse. Fakturering sker årsvis i förskott om inget annat avtalats mellan parter.

Kunden/Användaren som kopplar ett betalkort till sitt konto godkänner per automatik att Vixinity skickar instruktioner till kortets utfärdande organisation om att ta betalt enligt gällande villkor.


7. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, inkluderande, men inte uteslutande, upphovsrätt, varumärken, patent, bilder, videofilmer, design- och mönsterrättigheter, firmarättigheter, databasrättigheter samt knowhow som (1) tillhandahålls eller annars görs tillgängliga för Kunden/Användaren av Leverantören eller annan eller (2) annars uppkommit inom ramen för leveransen av tjänsten- inkluderande, men inte uteslutande, mjukvara, källkod, dokument, texter, bilder, layouter, designer, program, data, information, är och förblir Leverantörens exklusiva egendom.


8. Sekretess

Part förbinder sig utan begränsning i tid att under avtalstiden och därefter inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information vilken Part erhåller från den andra Parten samt att endast använda sådan Konfidentiell Information för fullgörandet av detta Avtal.

Med ”Konfidentiell Information” avses all information som lämnas av en Part eller som rör detta Avtal eller dess innehåll, oavsett om och hur information finns dokumenterad eller inte, med undantag för:
- Information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal
- Information, som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra Parten
- Information, som Part mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne, samt Information som Part utvecklat självständigt och utan användning av den andra Partens Konfidentiella Information.


9. Ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar inte för skada förorsakad av tredjepartsprodukt eller modifieringar eller ändringar av Tjänsterna som gjorts av annan än Leverantören.

Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för Kundens/Användarens uteblivna vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data.

Leverantören ansvarar inte för Kundens/Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada av vad slag det vara må.

Leverantören försöker alltid upptäcka och varna om eventuella driftstörningar, men ansvarar inte för fördröjd eller utebliven leverans av köpta produkter till följd av eventuella tekniska problem.


10. Force Majeure

Part är befriad från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser om fullgörandet av förpliktelserna förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Parten inte rimligen kunnat förutse eller råda över. Som befriande omständighet ska bl. a. avses terrordåd, brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, dataförlust, smittspridning, strejk, eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, sabotage, extrema väderförhållanden, myndighetsåtgärd, terrordåd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet.


11. Avtalstid och uppsägning

För det fall inget annat anges i orderbekräftelsen gäller Avtalet tillsvidare med en uppsägningstid om 3 månad för vardera Part.

Var och en av Parterna ska ha rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall den andre Parten begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftligt påpekande, eller försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller kommer på obestånd.


12. Övrigt

Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andre Partens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören äger dock rätt att fritt överlåta rätten enligt Avtalet att ta emot betalningar från Kunden utan Kundens medgivande.

Tillägg till och ändringar av Avtalet ska för att vara bindande upprättas skriftligen och undertecknas av båda Parter.

Avtalet i enlighet med punkt 1 ovan utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som har föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.


13. Lagval och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Tvist i anledning av avtalet ska i första hand lösas genom frivillig överenskommelse mellan Parterna.

Om parterna inte kan nå en överenskommelse kan tvisten prövas av svensk allmän domstol.


14. Kontaktuppgifter

Connected Vixinity AB
Kontaktperson: Adnan Khan
e-post: adnan.khan@vixinity.com